WOZ niet-woningen in Naarden en Bussum?

Zoals beloofd kom ik terug op de WOZ perikelen voor panden niet woningen. In een vorige blog signaleerde ik al dat onderzoeksbureau STEC die onder meer in opdracht van de gemeente Naarden onderzoek deed naar de mogelijkheden tot vernieuwing op bedrijventerrein Gooimeer Noord in haar eindrapport al melding maakte dat de relatie tussen de waarde van de panden op Gooimeer Noord en de WOZ waarde niet leek te kloppen. Ik heb daarover bij de gemeente Naarden direct aan de bel getrokken en tekst en uitleg gevraagd. Wat haperend kwam er wat uitleg en werd ook duidelijk dat de aanslagen voor 2014 voor Gooimeer Noord nog niet verzonden waren omdat er een bezwaarprocedure liep. Dat was al wat vreemd natuurlijk. Het moest haast wel zo zijn dat de waarderingsmethodiek ernstig ter discussie stond. Dat was slecht nieuws vooral voor de inwoners en eigenaren en huurders van de bedrijfspanden in de gemeente Bussum die alleen al door het gelijktrekken van de WOZ aanslagen in 2016 hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd gaan worden met een hogere aanslag. Voor Naarden zou dat gelijk trekken in een wat lagere aanslag kunnen resulteren omdat Bussum aanzienlijk lagere OZB tarieven heeft en derhalve door de wet van de getallen (inwoners per gemeente) de tarieven in Naarden iets zouden kunnen dalen.

Deze week kwam het verlossende antwoord. Ik had het geluk dat het mijn verhuurder was die het bezwaar had ingediend. Er was kennelijk geschikt. De waarde van drie panden op Gooimeer Noord werd terug gebracht met ongeveer 55%. Ik heb wat navraag gedaan want de teruggave was snel maar ongemotiveerd. Wat had de gemeente precies te verbergen? Nou ja duidelijk is dat de afdeling belastingen op in ieder geval dit gebied zeer gebrekkig heeft gefunctioneerd. Als uitleg kwam dat er geen goed inzicht was in waardes van de panden en de huren en dat het nu gecorrigeerd was. Ook was er structurele leegstand. Nou in mijn pand is de afgelopen 10 jaar niets relevants gebeurd. Iedereen kan zien dat de linker benedenvleugel al een jaar of tien leegstaat. Aanpassing dus voor drie panden maar niet voor de rest van de panden. Is er ook iemand die gelooft dat de waardes van Gooimeer 2 t/m 4 in 1 jaar met 55% gedaald zouden zijn? En bij andere panden geen waardedaling? Wanneer en door wie is er precies getaxeerd en van welke waardes werd er de afgelopen jaren uitgegaan en wie heeft beslist dat die waardes wel goed waren en op basis van welke feiten? Is er überhaupt over nagedacht en zijn er mensen geraadpleegd die er wel iets van weten? Als u het weet mag u het zeggen maar duidelijk is dat er een aanzienlijke kans is dat veel zo niet bijna alle eigenaren en huurders in Naarden voor dit soort panden aanzienlijk te veel betaald hebben. Terwijl de waardes al jaren kelderen en iedereen dat weet en ze dat bij de afdeling belastingen zeker horen te weten of behoren na te gaan, zijn er klaarblijkelijk alleen maar verhogingen toegepast en is een noodzakelijke afwaardering of herwaardering bij de gemeente achterwege gebleven. Is dit goed of bijvoorbeeld te billijken? Nee natuurlijk niet. Dit is een opzichtig falen als het niet erger is en het ligt voor de hand dat de gemeente Naarden met een afdoende uitleg komt en teveel betaalde belastingen gaat terug betalen. Het lijkt er echt op dat de ondernemers in Naarden ernstig gedupeerd zijn. Let u dus in ieder geval goed op uw volgende aanslag. Is het pand de laatste jaren niet aanzienlijk afgewaardeerd raadpleeg dan een deskundige en maakt zonodig bezwaar. Ook als u zelf een eigen pand gebruikt. De waarde is in belangrijke mate gerelateerd aan de realistische huurwaarde in het economische verkeer. Die is voor bijna alle bedrijfspanden over de afgelopen jaren ernstig gedaald. Om dat te weten hoef je geen deskundige te zijn. Maak zeker ook bezwaar als huurder. Veel verhuurders zijn namelijk bang voor een afwaardering van hun pand en maken bewust geen bezwaar. Banken zouden namelijk heel wel kunnen stellen dat na een afwaardering het onderpand minder waard is en dat de eigenaren moeten bijstorten. Door deze vreemde gang van zaken zijn er vast heel veel panden in Nederland die voor vele te hoge WOZ waardes worden aangeslagen.

Hoe is het in Bussum gegaan. Ik weet het niet. Bussum heeft wel een andere samenstelling van bedrijvenpanden. Veel winkels en vrij weinig bedrijfsverzamelgebouwen. Ik heb gebeld met de afdeling belastingen van de gemeente Bussum maar er werd mij gewoon niet geantwoord. Men vroeg waarom ik het wilde weten. Voor een artikeltje antwoordde ik. Op een vraag of de waardes de laatste tijd op nieuw zijn getaxeerd of vastgesteld en of er de afgelopen jaren een regelmatige waardedaling is gehanteerd, werd mij door de man die er over ging, meegedeeld dat hij dat niet wist. Wel wist deze model ambtenaar mij tot twee maal te vertellen dat in Bussum alles goed was gegaan bij de waardering. Ja je kunt kennelijk niet alles weten. We zullen het gaan controleren zou ik zeggen. Duidelijk is wel dat de afdeling belastingen nu een (1) afdeling is (voor de drie fusiegemeentes) maar dat de voormalige Naardense ambtenaren heel veel toeschietelijker en service minded zijn dat die uit Bussum. Het wordt dus om meerdere reden een hele klus om de afdeling op diverse punten eens goed op te schudden.

Tot slot een caveat. ik ben geen deskundige. Het is niet mijn werk en niet mijn hobby. Ik heb vast ook niet alle gegevens. Iedereen moet voor zich zelf zijn conclusies trekken. Het leek mij echter wel goed u te wijzen op deze in mijn ogen misstand. In zekere zin hoop ik dat het maar voor drie panden waar is. Gezien echter de gegeven uitleg en het percentage is dat haast onmogelijk. Doe er uw voordeel mee.

Deel dit bericht