Toespraken Nieuwjaarsreceptie 2012

NIEUWJAARSRECEPTIE

FIN 2012

Geachte aanwezigen,

Welkom in deze prachtige burgerzaal van het Stadhuis van Naarden. Een speciaal welkom voor de burgemeester van Naarden, de wethouders Economische Zaken van Naarden en Bussum en de diverse leden van de gemeenteraad en de partners en gasten van onze FIN leden.

De wethouder heeft al opgesomd hoe de gemeente tegen de samenwerking met de ondernemers aankijkt en wat het vorig jaar de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemers waren. De opsomming is vrij volledig en ik zal die punten niet verder bespreken. Ik zal kort wat andere punten aanstippen.

In mijn speech van 2010 gaf ik aan dat het er op leek dat de economie door het diepste dal heen was. In 2008 en 2009 hadden we de gevolgen van de kredietcrisis. Helaas heb ik ongelijk gekregen. In 2011 heeft de Eurocrisis zich aangediend. Dit heeft er toe geleid dat er niet alleen toch een tweedeling in de EU dreigt, maar bovendien heeft dit de positie van de banken bepaald weer aangetast. Helaas heeft dit er weer toe geleid dat de toezichthouders strenger worden en dat betekent weer dat banken voordat ze geld uitlenen nog eens goed nadenken.

Dat de hele economie in een behoorlijk dal zit, zal duidelijk zijn. De werkgelegenheid neemt af. Het aantal mensen in de WW stijgt dus, terwijl ook de winstmarges van de bedrijven behoorlijk onder druk staan. Het aantal faillissementen groeit, ondanks het feit dat veel bedrijven met nog iets vet op de botten het einde van 2011 wel hebben gehaald. Voor diverse branches, waaronder de bouw en toch ook de detailhandel, en in mindere mate de horeca en automotive, was het een slecht jaar en het is maar de vraag of 2012 beter zal zijn. Er komen steeds negatieve berichten naar boven en de media zijn druk bezig om negatieve gevoelens of op zijn best behoedzaamheid te propageren. Dit alles maakt het moeilijker om positief te kijken naar 2012.

Ik ben van mening dat wij als ondernemers dat toch moeten doen. Er heeft al een redelijke sanering plaatsgevonden en in veel takken van de economie gaat het nog niet zo slecht. Wellicht is dit het moment om weer op nieuw te starten en na te denken over innovaties, of over kleinere veranderingen die de levensvatbaarheid en de winst van de regionale bedrijven kunnen opstuwen. Laten we daarom hopen dat ook de Rijksoverheid het land niet kapot bezuinigt en toch ook in de gaten blijft houden dat het de ondernemingen zijn die de economie draaiende houden. Eenvoudig denken dat de bedrijven aan alles en nog wat moeten meebetalen, ontkent het feit dat de loonkosten een grote kostenpost voor de meeste ondernemingen zijn en dat er echt geen absurde winsten worden gemaakt. Kijk niet naar de uitzonderingen, maar kijk naar de gemiddeldes en liever nog naar iets onder het gemiddelde, zodat iedereen die hard wil werken, zijn brood kan blijven verdienen.

Op regionaal vlak hebben we te maken met het feit dat de Kamers van Koophandel als het ware worden wegbezuinigd. Er blijft wel een Ondernemersplein over, waarin ondernemers met een raad en daad terzijde worden gestaan, maar wat dit op het regionaal vlak betekent is nog onduidelijk. Gevreesd moet worden dat de bezuinigingen toch ergens komen te liggen en dat die bezuinigingen verder gaan dan een aantal personeelsleden en een aantal gebouwen. Voor de regionale economie is van belang dat de Gooi- en Vechtstreek, hoewel er een hoog gemiddeld inkomen is en er ook natuurlijk een hoge levensstandaard is op economisch niveau steeds verder afglijdt. De investeringen in de regio nemen af, de werkgelegenheid neemt af, de vestigingsmogelijkheden voor jonge gezinnen zijn beroerd en zo langzamerhand wordt het wat lastiger om draagvlak te vinden voor bepaalde typen onderwijs en zorg. Wat dat betreft is het pijnlijk om te zien dat ook de provincie Noord Holland met Crailo een verkeerd pad lijkt in te slaan. Nadat gemeenten eerst de hoofdprijs voor de grond hadden betaald en de provincie tot de conclusie kwam dat de gemeentes gewoon niet genoeg zouden samenwerken voor een integrale ontwikkeling van het gebied, heeft de provincie besloten de grond van Crailo over te nemen zulks weer voor een te hoge prijs. Vervolgens heeft men bepaald dat een wildbrug maar door de grondeigenaren betaald moest worden. Hetzelfde gold voor de ontsluiting van de nieuwe wijk. Omdat er ook al een derde van de grond voor natuur beschikbaar zou komen, kwamen alle lasten te liggen op het gedeelte bestemd voor kantoren, bedrijven en woningen. De provincie heeft moeten constateren dat er geen ontwikkelaars te vinden zijn die voor de gedachte prijzen en binnen de gestelde kaders, interesse hadden. Op puur opportunistische gronden is de provincie nu maar gaan kijken of wellicht woningbouw tot de mogelijkheden behoort. Het resultaat zou wel eens hetzelfde kunnen zijn. Het is fijn dat de provincie nauwkeurig omspringt met gelden van de gemeenschap, maar wanneer de provincie denkt anno 2012 de grondprijzen te krijgen die ze zelf betaald heeft, verhoogd met allerlei gemaakte extra kosten, dan ontkent ze de economische realiteit. Ook voor het Gooi is het van belang dat er nieuwe bedrijven kunnen worden gesticht dat vervuilende/lawaaimakende bedrijven uit de bebouwde kom verdwijnen en dat er wordt gerevitaliseerd. Crailo is met een stukje Blaricummermeent de enige mogelijkheid dat te realiseren.

Dat de gemeentelijke samenwerking nog niet op het niveau is dat nodig is, zal duidelijk zijn. De fusieperikelen blijven spelen. Eind januari komt er dan mogelijk een beslissing, maar de vraag is wat die beslissing dan zou kunnen zijn. Allerlei voorstellen zijn feitelijk niet in stemming. Het kan dus zijn dat de uitkomst is dat er nog eens goed wordt nagedacht. Uiteindelijk zal iedereen in de regio toch wel van mening zijn dat 9 gemeentes aanzienlijk te veel is. Mogelijk dat er toch gestreefd moet worden naar één Gooistad. Mogelijk is het onvermijdelijk dat het Gewest Gooi- en Vechtstreek in de tussentijd toch wat meer bevoegdheden krijgt. Het dreigt dan wel voor een gedeelte een vierde bestuurslaag te worden, maar op een andere wijze lijkt besluitvorming vooral wanneer dat met unanimiteit moet, een te moeizaam proces. Wat dat betreft is het goed dat de nieuwe burgemeester van Hilversum voorzitter van het Gewest is. Het is iemand met weinig politieke ervaring en ook iemand die niet direct zijn roots binnen de regio heeft. Als burgemeester heeft hij ook geen eigen politieke agenda. Misschien kan hij als voorzitter heenstappen over allerlei bezwaren uit het verleden en de zaak vlottrekken.

Vanzelfsprekend hoop ik het voor de gemeentes Naarden en Bussum dat er ook snel duidelijkheid komt inzake de fusie. Het komt er toch op neer dat de gemeentes al jaren een beetje onder curatele staan. Allerlei gelden en projecten kunnen niet worden uitgegeven of ontwikkeld en het wachten is steeds op zekerheid over de toekomst. In dat kader blijft het vreemd dat men in Bussum de reclamebelasting heeft ingevoerd en dat er in Naarden serieus wordt gedacht over toeristen-/evenementenbelasting. Met dit soort eenzijdige besluiten wordt toch de samenwerking, of de eenwording, in de toekomst wel enigszins onder druk gezet.

In tijden van economische teruggang mag er van worden uitgegaan dat ook ondernemers hun hand op de portemonnee houden. Dit kan betekent dat leden die moeten bezuinigen hun lidmaatschap van de FIN opzeggen. Konden we in dat 2008 en 2009 een beetje zien, in 2011 is dat eerder omgekeerd. Ons ledental is groeit licht en duidelijk is dat de relaties tussen de leden onderling, steeds beter worden. Dat is van belang omdat men dan ook bij elkaar te rade kan gaan wanneer men levenswijsheden of eventueel zakelijk advies nodig heeft. Steeds vaker gebeurt dat zonder dat er direct rekeningen worden uitgewisseld en dat kan op enige termijn toch de redding van een bedrijf, of een activiteit inhouden. Met de ledencommissie van de FIN hoop ik dat we op de ingeslagen weg kunnen voortgaan.

De wethouder heeft het al gehad over de 3e KVO ster. De bedrijventerreinen in Naarden en Bussum zien er vrij goed uit en zijn behoorlijk veilig. Het kan natuurlijk altijd beter en daaraan blijven we werken. Wat dat betreft is iLocator ook een goede aanvulling. De leegstand, de benutting en de vraag naar zakelijk onroerend goed wordt keurig in kaart gebracht en maakt het de ondernemers in de regio makkelijker om hun behoefte aan bedrijfsruimte in de regio ook te vinden.

Vanzelfsprekend kan ik nog veel zeggen over de FIN programma’s van het vorig en komend jaar. Laat ik zeggen dat voor komend jaar bepaalde zaken vaststaan maar dat u nog steeds een grote inspraak heeft. Heeft u bepaalde wensen, neemt u dan contact op met de ledencommissie of anders met het bestuur. Wij zullen er alles aan doen om die wensen, wanneer ze althans voor een groot deel voor de vereniging van belang zijn, te vervullen. Eén wens kunnen we niet vervullen en dat is dat u in 2012 allemaal zoals u hier aanwezig bent een goede gezondheid zult genieten en dat geldt dan ook voor uw familie en dat u in 2012 financieel goede resultaten gaat behalen. Ik kan namens het bestuur van de FIN echter wel die wens uitspreken en dat doe ik dan hierbij. Graag toast ik met u op het nieuwe jaar!

Joop van Dort

 

 

Toespraak wethouder Lanting ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van bedrijvenvereniging FIN, op woensdag 4 januari 2012, van 17u tot 19u in het Stadhuis van Naarden

Hartelijk welkom in het Stadhuis van Naarden! In het bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordigers van de bedrijvenvereniging FIN. Het is immers úw nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden zelf, vind plaats op maandag 10 januari. U bent van harte welkom, maar ik ben blij u hier vandaag al te mogen begroeten.

Vorig jaar trad ik aan en ontmoette ik u hier op uw nieuwjaarsreceptie voor het eerst. Het afgelopen jaar heb ik de FIN leren kennen als een betrokken ondernemersvereniging. Samen met u werken we aan een goed ondernemersklimaat in onze gemeente. Daar hebben we allemaal baat bij. En de resultaten zijn goed.

Hoewel vooruitkijken past bij een nieuwjaarstoespraak, past het ons ook om terug te kijken op het afgelopen jaar. En we kunnen met trots terugkijken op 2011.

Om te beginnen met de voortzetting van onze succesvolle samenwerking rond de bedrijventerreinen:

– de 3e ster van het keurmerk veilig ondernemen

Met u werken we samen aan een “schoon, heel en veilig” bedrijventerrein.

Dat doen we binnen het stramien van het KVO (keurmerk veilig ondernemen). We zijn er trots op dat we als eerste van de regio al drie sterren hebben behaald.

Als gemeente doen we er alles aan om te zorgen voor een goede, opgeruimde uitstraling van het bedrijventerrein. Kleine mankementen als scheve paaltjes of kapotte lantarenpalen worden direct na een melding hersteld.

Bij de afgelopen KVO-schouw hebben we het bedrijventerrein de jaarlijkse check-up gegeven, en we waren blij dat het er goed uit zag.

Het openbare gebied ziet er goed uit. Zorgt u ook dat het er ook op het eigen terrein zo opgeruimd uitziet! In de KVO-nieuwsbrieven die ieder kwartaal uitkomen informeren we u over wat u zelf kunt doen om te zorgen voor een prettig, veilig ondernemersklimaat. Laten we samen werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

Nieuw dit jaar was onze aandacht voor de kantorenleegstand.

We werken aan terugdringing van de leegstand binnen de ExpertGroup Kantoren Gooimeer. We zijn erg blij met de betrokkenheid die we van u, ondernemers terugkrijgen. Zowel gebruikers als eigenaren tonen zich actief, dus we verwachten in 2012 zichtbaar resultaat te kunnen tonen.

Het helpt als de economie ook een beetje aantrekt en de kantoren helpt vullen.

Tja, wie zal het zeggen…waar gaat het heen met de economie. Heeft ons land het ergste achter de rug en zijn we op weg naar herstel of is dat maar schijn? De topeconomen zijn het hierover nog niet met elkaar eens. Als burgemeester ga ik mij dus maar niet aan economische voorspellingen wagen, al heeft het onderwerp zeker mijn persoonlijke belangstelling.

De fusie blijft een zaak die ons allen bezig houdt.

Hoe de toekomst wat dit betreft ook mag gaan. Ik ben er zeker van dat ook alle gemeenten grote waarde hechten aan een goede samenwerking met de ondernemers. In Naarden zijn we blij met onze samenwerking. Die willen we vasthouden in elke gemeentelijke samenstelling!

Er ligt een ambitieus programma in het nieuwe jaar voor ons klaar en ik kan u vertellen dat ik uitkijk naar het nieuwe jaar en alle uitdagingen die op ons pad komen.

Daarom spreek ik hierbij opnieuw uit dat wij er samen met u een prachtig jaar van willen maken!

Ik wens u allen een gezond en ondernemend 2011.

Henk Lanting

Deel dit bericht