Statuten

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging heeft de naam FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren, ook te noemen FIN. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gooise Meren.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: de belangen van haar leden met betrekking tot hun in de gemeente Gooise Meren gevestigde bedrijven te behartigen in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– het onderhouden van goede contacten met alle groepen van mensen die invloed (zowel positief als negatief) kunnen uitoefenen op de gang van zaken van de bij de vereniging aangesloten bedrijven;
– het voorlichten van alle doelgroepen, maar vooral van haar leden op zakelijk en maatschappelijk gebied en daarover naar de samenleving te communiceren;
– het formuleren van standpunten richting overheid (lokaal, regionaal en provinciaal), werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, lokale bevolking en andere daarvoor in aanmerking komende instanties;
– het ondernemen van acties en activiteiten, waaronder het organiseren van regelmatige ledenbijeenkomsten;
– al datgene wat ter verwezenlijking van haar doel van belang kan zijn.

 
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 
LEDEN/DONATEURS
Artikel 4 (Leden)
1. Leden kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mits zij een onderneming of bedrijf uitoefenen en aan de volgende eis voldoen:
de onderneming of het bedrijf dient zich in hoofdzaak bezig te houden met industriële productie, met het verlenen van diensten of met het verhandelen van producten.

2. a. Degene die lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij het bestuur.
b. Het bestuur beslist in eerste instantie of de kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
c. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
d. Indien de kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten kan hij binnen veer-tien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Terzake van het beroep wordt op de eerstvolgende algemene vergadering uitspraak gedaan.
Artikel 4A (Donateurs)
De vereniging kent voorts donateurs.
Donateur is hij die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage waarvan het minimum op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Donateurs hebben het recht om op uitnodiging van het bestuur activiteiten van de vereniging bij te wonen of daaraan deel te nemen. Donateurs zijn geen leden en zij hebben geen stemrecht. Het bestuur kan een donateur zijn donateurschap ontnemen indien de voortzetting daarvan naar het oordeel van het bestuur niet in het belang van de vereniging wordt geacht.
ERELEDEN
Artikel 5
Personen die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met algemene stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. Ereleden kunnen worden uitgenodigd voor de gewone bijeenkomsten van de leden. Ereleden zijn geen leden als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met name hebben zij geen stemrecht.
Ereleden behoeven niet te voldoen aan de hiervoor in artikel 4 geformuleerde vereisten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden indien de betreffende onderneming eigendom is van een natuurlijk persoon;
b. door schriftelijke kennisgeving door het lid, welke voor één december in het bezit van de secretaris moet zijn, die de ontvangst daarvan binnen drie weken zal bevestigen. Ingeval opzegging niet overeenkomstig het vorenstaande heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door liquidatie van de onderneming;
e. door opzegging namens de vereniging indien het lid niet (langer) aan enig vereiste in deze statuten voldoet;
f. door ontzetting;
Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene vergadering.
Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.

3. Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering waarin over het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.
SCHORSING
Artikel 7
1. In de gevallen genoemd in artikel 6 lid 1 onder f kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.

2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 8
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

4. Personen van wie het lidmaatschap aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
BESTUUR
Artikel 9
De leiding van de vereniging en het beheer harer geldmiddelen berusten bij het bestuur.
Het bestuur is, na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering; zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden mitsdien af op de derde jaarvergadering na hun benoeming. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies, waaronder die van secretaris en penningmeester, worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Slechts leden of vertegenwoordigers van leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, secretaris en penningmeester, welke ook buiten de kring der leden kunnen worden aangezocht en benoemd. De bestuursleden die geen lid of vertegenwoordiger van een lid zijn van de vereniging hebben geen stemrecht in de algemene vergadering; zij hebben wel stemrecht binnen het bestuur.
Het bestuur dient steeds uit een oneven aantal personen te bestaan.
Voor iedere vacature kan een voordracht worden opgesteld, hetzij door het bestuur, hetzij door ten minste zeven leden. Een dergelijke voordracht dient ten minste veertien dagen voor de vergadering waarin de benoeming is voorgenomen schriftelijk aan alle leden te worden kenbaar gemaakt.
De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.

2. Jaarlijks treedt ten minste een bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Het bestuur kan besluiten dat meer dan een bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn aansluitend telkens herkiesbaar.

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

4. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag eindigt door verloop van die termijn.

5 Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
– bedanken;
– ontslag door de algemene vergadering;
– het verlopen van de periode van benoeming;
– ontslag door de rechtbank;
– het einde van het lidmaatschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit ingeval het betreft de voorzitter, secretaris of penningmeester.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
a. Behalve door het bestuur wordt de vereniging vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de voorzitter, secretaris of penningmeester.

b. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunner laste verplichtingen aangaan. Dit laatste uitsluitend na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.
De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 12
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
3. Bij het staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem (ook indien de voorzitter buiten de leden is benoemd).
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3 a. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts een maal herkiesbaar.
c. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en
6
bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14
1. Ten minste een maal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur met dien verstande dat dezen tot bijeenroeping van een vergadering verplicht zijn indien ten minste tien leden, dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen.
Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken na indiening van het verzoek plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping op de wijze als bepaald in artikel 16 lid 1 over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van de vergadering aan te wijzen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de vergadering zal leiden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Ieder lid dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 4, heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

5. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan door een gemachtigde worden uitgebracht, echter met de beperking dat een lid slechts één ander lid kan vertegenwoordigen.

6. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
1. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. verslag van de bevindingen van de commissie als bedoeld in artikel 13;
e. benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 13;
f. vaststelling van de begroting;
g. décharge van het bestuur over het genoemde beleid.

2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving welke aan de leden wordt toegezonden, ten minste vijftien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering alsmede de agenda.
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.

3. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden.
Komen meer dan twee personen voor deze tweede stemming in aanmerking dan zal eerst door een tussenstemming worden vastgesteld welke van de personen op wie een gelijk aantal stemmen werd uitgebracht aan de tweede stemming zullen deelnemen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken dan beslist het lot.

 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen.

2. Ten minste vijf dagen voor de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING
Artikel 19
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd geschiedt de vereffening door het bestuur.

2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 eveneens van overeenkomstige toepassing.