Speeches FIN nieuwjaarsreceptie 4 januari 2017

Lees hieronder de toespaken van Miriam van Meerten en Joop van Dort

Toespraak wethouder Miriam van Meerten op nieuwjaarsbijeenkomst FIN, 4 januari 2017 
Beste ondernemers,

Fijn dat u mij weer als wethouder van Gooise Meren in de gelegenheid stelt om op uw nieuwjaarsbijeenkomst enige woorden tot u te spreken.

Toen ik u een jaar geleden toesprak, was de nieuwe gemeente nog maar een paar dagen oud. Ik vertelde u toen over onze ambitie om het voortouw te nemen om een aantal zaken op regionaal en bovenregionaal niveau aan te pakken. Zeker ook op economisch gebied!
Enkele belangrijke voorwaarden voor een goed economisch klimaat in Gooise Meren, overstijgen immers onze gemeentegrenzen. En vaak ook de grenzen van onze regio. Heel letterlijk geldt dat voor de snelwegen en de spoorwegverbindingen in onze regio. Die reiken zelfs tot in het buitenland!

Ondertussen zijn we een jaar verder. En het mooie is dat we bij het realiseren van onze ambitie de wind in de rug hebben gekregen. We kunnen namelijk meeliften op een ontwikkeling die al enkele jaren geleden begon, maar juist in het afgelopen jaar veel sterker werd.

Ik doel nu op het zogenoemde MIRT-programma. Een aantal van u weet er waarschijnlijk al meer van. Maar gezien het grote belang wil ik er graag even bij stilstaan. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma werkt de landelijke overheid samen met regionale instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheden aan het oplossen van knelpunten en aan het beter benutten van de potentie van de regio’s.

Het hoofddoel van het MIRT-programma is kort gezegd: het verbeteren van de bereikbaarheid, in combinatie met het stimuleren van economische groei en het op peil houden van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Dat is nodig om de concurrentiekracht van ons land op peil te houden.

In het afgelopen jaar is een analyse gemaakt van de situatie ten oosten van Amsterdam. Naast onze eigen regio gaat het daarbij om Utrecht, Amersfoort en Almere en om de tussenliggende gebieden.

In de analyse van de regio Gooi en Vechtstreek komen een aantal sterke en zwakke punten naar voren. Sterke punten zijn bijvoorbeeld de cultuurhistorie en de rijke natuur. Punten van zorg zijn de teruglopende werkgelegenheid en knelpunten op het vlak van mobiliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de centra. Maar ook doet onze regio het slecht waar het gaat om busverbindingen. Ook in onze eigen gemeente speelt dat. Recentelijk trad er een verslechtering op in de bereikbaarheid van Muiden per bus. Daarnaast hebben we in Naarden en Bussum de problematiek van de spoorse doorsnijdingen. Die belemmeren de doorstroming van het lokale verkeer en de bereikbaarheid van het centrum.

De MIRT-analyse biedt veel interessante informatie en richtingen voor mogelijke oplossingen. Ook oplossingen die afwijken van de vertrouwde kaders.
Ik zal een voorbeeld geven. Heel veel inwoners van onze regio werken in Amsterdam of Utrecht. Dat vinden we zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks vraagtekens bij plaatsen. In het rapport gebeurt dat echter wél!
De onderzoekers zijn namelijk van mening dat onze regio zijn economische potentie veel beter zou kunnen benutten. En dat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor het tegengaan van de files op de A1. Het mes snijdt aan twee kanten!

De MIRT-analyse moet uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda met projecten. Vanuit onze regio kunnen we in de komende maanden meedenken over de te maken keuzes. Daarbij zullen ook de inwoners en de ondernemers worden betrokken. U zult er zeker nog over horen.

“Wind in de rug” hebben wij en u ook nog op een andere manier. En dan doel ik op de economische vooruitzichten voor heel Nederland. Na een lange periode van economische neergang, tekende zich in de afgelopen jaren eindelijk weer een kentering af.

Na 2014 kwamen er in ons land meer dan 225.000 banen bij. Stap voor stap is de werkloosheid teruggedrongen naar 5,8 procent. Het aantal jongeren dat werk heeft, ligt op het hoogste niveau in zeven jaar tijd. De afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden voortvarend uitgevoerd. En ook werkzoekenden boven de 45 jaar vinden weer een baan.
Ondernemers die vertrouwen in de toekomst hebben, investeren eerder in werknemers en in de vernieuwing van hun bedrijf. En gezinnen krijgen meer te besteden. Die positieve ontwikkelingen zien we ook in Gooise Meren. Om een voorbeeld te geven: bij de recente schouw van het bedrijventerrein kwamen we slechts één bord met de tekst “Te huur” tegen. Dat is de laatste jaren wel eens anders geweest.

Een van de belangrijke aanjagers voor de kentering is het aantrekken van de woningmarkt. Ook in Gooise Meren staat er op dat gebied veel te gebeuren. Zo komt er aan de noordwest kant van Muiden een nieuwe wijk met meer dan 1000 woningen. Dat is ook voor de lokale ondernemers goed nieuws.

Natuurlijk is er veel onzekerheid over de ontwikkelingen op mondiaal en Europees niveau. Maar dat neemt niet weg dat er ook reden is om optimistisch te zijn. Zo verwacht het CPB dat de werkloosheid dit jaar zal dalen en dat de economische groei zal doorzetten. Ik hoop van harte dat ook u hiervan zult profiteren! In ieder geval willen we er als gemeente aan meewerken om u te helpen de nieuwe kansen te benutten.

Net als u ben ik mij er als wethouder economie van bewust dat de lokale economie sterk afhankelijk is van ontwikkelingen op landelijk, Europees en mondiaal niveau. Maar dat mag voor de gemeente natuurlijk geen reden zijn om vanaf de zijlijn passief toe te kijken. Tot slot van mijn toespraak wil ik nog graag een aantal zaken noemen die in het afgelopen jaar onze aandacht hadden en in het komende jaar zullen houden.

In het eerste jaar van de nieuwe gemeente hebben we ingezet op het versterken van de ondernemersnetwerken in de verschillende kernen. De Ondernemersvereniging Gooise Meren heb ik leren kennen als een actieve club, die zich inzet voor een goed functionerend centrumgebied in Bussum.
In Muiden werken de ondernemers samen in de vorm van de Muidertafel en het Havenoverleg. Het zwaartepunt ligt bij de toeristische trekpleisters Muiderslot en Pampus. Met deze culturele instellingen zetten we ons onder meer in voor een betere bereikbaarheid. En in Naarden werkt de gemeente goed samen met de FIN en met de Ondernemersvereniging Naarden Vesting.

We hebben het afgelopen jaar samen met de ondernemers diverse onderwerpen opgepakt, zoals het ontwikkelen van de parkeervisie. In het komende jaar gaan we werken aan een nieuwe visie op Economie en Toerisme, waarin we duidelijke ambities zullen formuleren. Het zorgen voor voldoende goede vestigingslocaties voor bedrijven zal daar zeker in worden opgenomen. Evenals goede bereikbaarheid, waarvoor we de eerder genoemde MIRT-samenwerking benutten.

Verder hebben we elkaar het afgelopen jaar binnen het MVO Gooise Meren gevonden in de gedeelde verantwoordelijkheid voor een toegankelijke arbeidsmarkt. Met genoegen hebben we als college mogen kennismaken met Bouwmensen, een bedrijf dat jongeren opleidt voor de bouw. En zo is er in het nieuwe jaar “Gooi on Stage” om te zorgen voor goed aansluitend onderwijs van de volgende generatie bij jullie ondernemingen. Graag roep ik u op om mee te doen: stimuleer lokaal vakmanschap!

Verder zullen we samen met u blijven werken aan het op peil houden en verbeteren van de bedrijventerreinen, onder andere in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. En natuurlijk hechten we aan een goede dienstverlening aan ondernemers. Daarvoor hebben we onder andere het EZ-team en de Accountmanager Ondernemers.

Meer dan genoeg te doen dus! Niet allen vóór u, maar ook mét u!

Ik hoop op een hele goede samenwerking en wens u allen een heel mooi 2017, zowel zakelijk als privé!

Dank u wel!

 

Speech Joop van Dort Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2017
Geachte aanwezigen,

Ik opende altijd met “welkom in deze prachtige burgerzaal van het Stadhuis van Naarden”. Helaas kan ik dat dit jaar niet doen. Welkom dus hier in het Klein Arsenaal. Ook een mooie plek in Gooise Meren. Hopelijk kunnen we volgend jaar terugkeren naar onze oude stek of mogelijk moeten we kijken of een receptie in het vernieuwde gemeentehuis in Bussum mogelijk is.

Op politiek terrein was het een beetje een tussenjaar. Gooise Meren is net een jaar oud en dat betekent dat er nog veel afgestemd moet worden en dat veel mensen die zich met de gemeente bezig houden nog zoekend zijn. Het fusieproces had beter gekund en de recente problemen met de kosten van het gemeentehuis lijken vermijdbaar te zijn geweest. In plaats van echt te besturen en beleid te maken ging het veelal over afstemmen en gaten dichten. In de Raad zie je duidelijk dat iedere oude gemeente bezig is voor zich zelf zoveel mogelijk punten binnen te halen. Het is gebruikelijk bij nieuwe gemeentes, maar wel slecht voor de bestuurbaarheid. Het aantal fracties is daarbij ook nog eens groot (10) en de nieuwe wijze van vergaderen leidt tot overwerkte raadsleden die hun stukken niet kennen en overhaaste vergaderingen om maar snel thuis te zijn. Participatie en inspraak zijn goed, en zeker in dit stadium van een nieuwe gemeente essentieel, maar het geeft ook veel negatieve bijwerkingen. Het is te hopen dat 2017 wat vruchtbaarder zal zijn dan 2016 en dat we in de Raad van na maart 2018 met zijn allen kunnen gaan voor één gemeente met één beleid en met een ambtenarencorps dat er staat. Ik weet dat er hard gewerkt wordt. Door soms wel erg ongenuanceerde uitingen van een enkeling op internet, ontstaat vaak een wat verwrongen en negatief beeld. Dat is voor niemand goed. Deze maand wordt Han ter Heegde onze nieuwe burgemeester. Laten we hopen dat hij de vier kernen kan verbinden en een burgervader voor 1 Gooise Meren kan worden.

De wethouder heeft al aangegeven dat er in de gemeente en binnen de regio hard gewerkt wordt aan een economische agenda. Ook de detailhandel, het toerisme en bijvoorbeeld werkgelegenheid komen in 2017 aan bod. Regionaal en wat mij betreft nog iets te veel lokaal. Iedere raad heeft zijn verantwoordelijkheid en dan is het op zich goed om te streven naar een versterking van de eigen infrastructuur, maar het moet natuurlijk geen weggegooid geld zijn. Sommige dingen zijn alleen regionaal aan te pakken en sommige lokale uitgaven werken zelfs contra productief. Het is aan alle belanghebbenden en zeker ook aan de wethouders en de raad, om dat in de gaten te houden.

In 2015 klom de economie al een beetje uit het dal. Dat heeft zich in 2016 doorgezet. Het consumentenvertrouwen stijgt. Het gaat, ondanks sommige berichten van diverse politieke stromingen, gewoon goed met Nederland. Ook op EU- en wereldschaal. Mensen die stellen dat het allemaal even erg is in Nederland hebben een verwrongen perceptie van de werkelijkheid. Ik erken daarbij dat het reeds eeuwen zo is dat het er vaak niet om gaat hoe iemand of iets echt is, maar om het beeld van een persoon of een situatie. Zelf ben ik ook kritisch maar dan toch vooral met als doel om het allemaal beter te maken. Bij veel mensen die nu enorme artikelen en blogs schrijven en het doen voorkomen alsof zij de enigen zijn die het goed zien, ligt dat toch vaak anders. De meest gedrevenen richten zelfs eigen politieke stromingen op die het bestuurlijk landschap in Nederland alleen maar verder lijken te verdelen.

Binnen de FIN speelt dit alles niet. Ik krijg de indruk dat onze leden tevreden zijn over het bestuur van hun club maar meer nog over de hele economische gang van zaken en de manier waarom wij in Gooise Meren met de gemeente zaken kunnen doen. Ook dit jaar geen wanklanken en wanneer wij dat wilden werden we gehoord door het bestuur en de raadsleden. De handhaving van het bestemmingsplan op de bedrijventerreinen verdient wel meer aandacht. Het is goed dat we verenigd zijn want dat maakt het aanvragen van gesprekken veel makkelijker en maakt ook een participatie op terreinen waar dat van ons gevraagd wordt, effectiever. In dat verband wijs ik er op dat ik nog steeds vind dat er te veel bedrijven zijn die nog geen lid van onze verenging zijn. Ik spoor jullie nogmaals aan om na te gaan of jullie buren al lid van ons zijn en zo nee hen over te halen dat snel te worden.

Regionaal gaat het met kleine stapjes vooruit. Het analysedeel van de Mirt (Meerjaren Infrastructuur, Ruimte en Transport) studie Oostkant van Amsterdam is gereed. Het rapport en dat is een gekuiste versie, is hard voor het bestuurlijk niveau van de Regio. Het gaat dan met name over het verleden. De wethouders economische zaken lijken de problemen inmiddels wel te onderkennen maar bij andere wethouders en raden bestaat de neiging voort te gaan op de ingeslagen, en door alle deskundigen heilloos geachte, weg. De Economic Board kan daarbij een rol spelen. Er zijn wat keuzes gemaakt en hopelijk gaat dat effect sorteren. Uiteindelijk zal de Regio moeten kiezen en moet er eerst eens heel goed geïnventariseerd worden of we een dynamische regio willen blijven (nou misschien wel worden) of dat we bedrijventerreinen vol gaan bouwen met woningen of bijvoorbeeld groen altijd voorrang geven. In het gat tussen de wethouders EZ en de Board is de opgerichte Federatie Bedrijvenverengingen Gooi- en Vechtstreek gesprongen. Dit is het voormalige voorzittersoverleg. Het is de bedoeling de meer dagelijkse gang van zaken op het gebied van de regionale economie (brede zin) te monitoren en waar nodig, gevraagd en ongevraagd, advies te geven aan de bestuurders in de regio. Dit als gecombineerde vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven.

Om af te sluiten. Samen zijn en blijven we als FIN sterker. Dat is ons motto. Ik hoop dat jullie er aan mee werken om dit ook breed uit te dragen. Graag toast ik met u op een persoonlijk en zakelijk gezond 2017!

Deel dit bericht