Speech Nieuwjaarsreceptie 2014 Joop van Dort

Geachte aanwezigen, 

Welkom in deze prachtige burgerzaal van het Stadhuis van Naarden. Een speciaal welkom voor de wethouders Barneveld van Bussum en Lanting van Naarden 

Henk Lanting heeft al opgesomd hoe de gemeente tegen de samenwerking met de ondernemers aankijkt en wat het vorig jaar de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemers waren. De opsomming is vrij volledig en ik zal die punten niet verder bespreken. Ik zal kort wat andere punten aanstippen. 

De laatste jaren moet ik het helaas steeds even kort hebben over de banken. Ook in dit jaar kreeg ons kleine land weer grote schokken te verduren. De SNS bank moest genationaliseerd worden en de Rabobank kreeg te maken met een enorme boete en een grote reputatieschade. Geld lenen bij banken is en blijft heel moeilijk. Banken die het geld bijna gratis van de ECB kunnen lenen kopen liever staatsobligaties en gebruiken ingelegde spaargelden en aflossingen liever om hun eigen vermogen op peil te brengen dan om het uit te lenen aan het bedrijfsleven. Desondanks lenen banken overigens iedere ingelegde euro nog een keer of 20 à 25 uit. 

Ook in 2013 zat de economie nog in een behoorlijk dal. Nederland doet het vergeleken met veel landen slechter. De regering kiest voor bezuinigen (lees grotendeels lasten verzwaringen) maar of dat de goede weg is, kunnen we pas later beoordelen. Op korte termijn is in ieder geval bewezen dat het duidelijk minder goed werkt. Regeren in Nederland blijft moeilijk. Gelukkig zijn er partijen die toch het landsbelang in het oog houden en vanwege een te kort aan stemmen voor de coalitie in de Eerste Kamer afspraken willen maken. Wat dat betreft zijn er in 2013 kleine stappen gemaakt en mag verwacht worden dat het kabinet weer voor enige tijd gered is. Ideaal is het allemaal niet. De werkgelegenheid nam ook in 2013 af. De stijging van de werkloosheid en de stijging van het aantal faillissementen zijn echter aan het afnemen en volgens bijna iedereen die het zou kunnen weten, is het tij langzaam aan het keren. Ook het consumentenvertrouwen zal langzaam stijgen en reeds in 2014 zullen we dat mogelijk gaan merken. Nu maar hopen dat de gemeenteraadsverkiezingen en de aanstaande Europese verkiezingen, de politieke tegenstellingen weer niet onnodig gaan verscherpen. Dat zou de bestuurbaarheid van Nederland niet helpen. 

Als 2014 nieuwe kansen biedt dan moeten wij als ondernemers die gaan pakken. Niet wachten, maar initiatief nemen. Dat is ons bestaansrecht en ook onze enige kans. Uitgaan van onze sterkte en flexibiliteit. Door de crisis heeft er in veel branches een sanering plaatsgevonden en dat geeft weer kansen. Niet door de regering maar ondanks de regering, wat mij betreft. 

Op regionaal vlak hebben we te maken met het feit dat de Kamers van Koophandel in zekere zin zijn wegbezuinigd. Wij als FIN bestuur vinden dat zoals u weet jammer. Voor de regionale economie blijft van belang dat de Gooi- en Vechtstreek, hoewel er een hoog gemiddeld inkomen is en er ook natuurlijk een hoge levensstandaard is, op economisch niveau niet echt meedoet. Crailo is met de Blaricummermeent (Bedrijvenpark A27) de enige mogelijkheid om voor de komende jaren ruimte voor ondernemers te realiseren. Inmiddels is door onderzoek aangetoond dat er ook nu nog behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid bestaat. Helaas wil de provincie, die eigenaar is van de grond, zo snel mogelijk geld zien en dat lijkt de optimale ontwikkeling van het terrein enigszins in de weg te gaan staan. Een ontwikkeling die mogelijk onze regio weer op de kaart zal zetten is het oprichten van een Economic Board voor de regio. Naar het zich laat aanzien zal die Board in 2014 gaan starten en zullen de regionale economische belangen hierdoor een minder versnipperde aandacht krijgen. Dit is goed voor ons positie in het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. 

De gemeentelijke herindeling speelde ook in 2013. Er lijkt nu een consensus dat Naarden, Bussum en Muiden samengaan. Nu de gemeentes zelf volledig achter deze herindeling staan, lijkt een fusie een kwestie van tijd. Streefdatum is 1 januari 2016. Waarom B&W en de Raad van Bussum opeens van mening zijn veranderd, is nooit echt duidelijk gemaakt. Ook het democratisch gehalte van het besluit baart wat zorgen. Na een raadpleging van de inwoners waren de bewoners (die reageerden) bijna unaniem tegen iedere fusie. Zonder een nadere raadpleging, heeft de gemeente Bussum deze uitkomst in tweede instantie zonder veel toelichting naast zich neergelegd. Verstandig en zeer noodzakelijk, maar wel een beetje vreemd. De werking van de gemeentelijke democratie blijft een punt van zorg. In Naarden speelt de ontwikkeling van een tweetal bouwlocaties net buiten de vesting en in Bussum speelt het Centrumplan. Het gaat niet allemaal vlekkeloos, maar zo slecht als bepaalde, erg nauw denkende burgers en vermeende lokale deskundigen, er over denken is het natuurlijk ook weer niet. We hebben vertegenwoordigers gekozen die en uiteindelijk moeten die -na alle inspraak- toch het algemeen belang dienen en voor ons beslissen. De agressie van sommige tegenstanders van gemeentelijk plannen moet ons toch een beetje zorgen baren. 

Als we naar de FIN kijken dan kunnen we constateren dat het in deze tijd waarin de meeste ondernemers zoeken naar bezuinigingen het ledenaantal stabiel blijft. Ook het aantal faillissementen onder onze leden is gelukkig te verwaarlozen. Wel is het zo dat ik in meer persoonlijke gesprekken (ook beroepshalve) toch veel signalen opvang dat vele ondernemers en ondernemingen het moeilijk hebben en signalen afgeven dat het tij snel moet keren. 

Samen zijn en blijven we sterker. Als u vindt dat we op dat gebied te weinig presteren geef dan het bestuur, de ledencommissie of de andere leden aan wat er volgens u wel allemaal moet gebeuren. Vooralsnog is de uitkomst van de onlangs gehouden (geslaagde) enquête zeer positief. Neem als lid het initiatief en meldt u aan om de kar ook (mede) te trekken. Het bestuur zal altijd proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de leden tegemoet te komen.

De wens die we als bestuur het liefst zouden vervullen valt helaas buiten onze invloedsfeer. Die wens is dat u in 2014 allemaal zoals u hier aanwezig bent een goede gezondheid zult genieten en dat geldt dan ook voor uw familie. Ik spreek namens het bestuur van de FIN echter toch die wens uit. Graag toast ik met u op een persoonlijk en zakelijk gezond 2014!

 

Deel dit bericht