logo

Parkmanagement Gooimeer

Parkmanagement Bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid

Voor de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid is in 2006 een convenant afgesloten tussen de FIN, Gemeente Gooise Meren (destijds Gemeente Naarden), Brandweer, Politie en verschillende diensten van de Gemeente om te komen tot een integraal parkbeheer van de beide bedrijventerreinen. Dit convenant resulteerde onder meer in het verkrijgen van KVO-B certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) voor de genoemde bedrijventerreinen in november 2006, afgegeven door het certificeringbureau KIWA. In daaropvolgende jaren heeft steeds met goed gevolg her certificering plaatsgevonden.

Het parkmanagementbeheer richt zich op het volgende:
• het (groot-)onderhoud van alle elementen van de openbare ruimte en de onbebouwde ruimte van alle bedrijven op Gooimeer Noord en Zuid.
• het doen samenwerken en samenbrengen van bedrijven, zodanig dat tot activiteiten gekomen wordt die de kwaliteit en de meerwaarde van de terreinen en de deelnemende bedrijven ten goede komt. Dit geldt met name voor veiligheid, parkeeroverlast, vervuiling.

– Vaste afspraken:
De leden van de beheergroep vertegenwoordigen hun organisaties. De FIN is vertegenwoordigd met 4 leden. De brandweer met 1, de politie met 2 en de gemeente met 3 waaronder de wethouder economische zaken. Sleutel tot succes van het parkmanagement zit in de samenwerking tussen alle partijen en het creëren van draagvlak bij de betrokken ondernemers. Gezamenlijk beheer is geen vrijblijvende activiteit. Bedrijven en gemeente zullen elkaar aanspreken op de geleverde inspanningen. Afspraken zijn vastgelegd in een beheerplan.

– Continuïteit:
Na de 1e certificering in 2006 door de KIWA en de latere hercertificeringen is steeds een plan van aanpak vastgesteld ter continue verbetering van de veiligheid en werkomgeving op de bedrijventerreinen. De beheergroep parkmanagement ziet toe op de uitvoering van het plan van aanpak. De beheergroep komt 1x per kwartaal bij elkaar om de vorderingen en de genomen maatregelen te bespreken. De bestaande collectieve beveiliging is geactiveerd en ook de contracten met de afvalverwerkers zijn opnieuw bekeken en afgesloten.

In de afgelopen periode is er door de beheergroep maar ook door diverse bedrijven op de terreinen veel gedaan aan het opknappen van de openbare ruimte en de onbebouwde ruimte van de bedrijven. Iedere twee jaar wordt er een enquête gehouden onder alle bedrijven (niet alleen FIN leden) om vast te stellen of er voldoende is gedaan met het destijds opgestelde plan van aanpak en wat er zoal leeft. Zijn er verbeteringen en/of zijn er zaken die opnieuw opgepakt moeten worden of verbeterd. Aan de hand van de uitwerking van de enquête wordt weer een plan van aanpak gemaakt (op verzoek verkrijgbaar) teneinde weer nieuwe doelen te kunnen stellen.

Ook wordt er eens per kwartaal een inzamelingsactie voor oude gebruikte pallets gehouden. Het doel hiervan is te voorkomen dat oude pallets gaan zwerven of buiten de panden opgeslagen worden. Het bedrijventerrein ligt er na elke actie weer ‘pallet-schoon’ bij.

Alle ondernemers op deze bedrijventerreinen worden eens per kwartaal op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Parkmanagement middels een nieuwsbrief die persoonlijk bij de bedrijven afgegeven wordt.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid
In 2009 is voor de bedrijventerreinen een bestemmingsplan vastgesteld. Bij de samenstelling van het bestemmingsplan heeft de FIN een actieve rol gespeeld. Niet alle op- en aanmerkingen van de FIN zijn gehonoreerd. Het complete bestemmingsplan kunt u hier nalezen.