logo

Organisatie FIN

De FIN heeft een dagelijks bestuur en secretariaat alsmede een aantal ondersteunende commissies:
– Commissie R.O. (Ruimtelijke ordening)
– Evenementencommissie

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden en heeft tot taak het leiden van de vereniging in de meest uitgebreide zin des woords alsmede om de doelstellingen van de vereniging zoals verwoordt in artikel 2 van de statuten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze doelstellingstellingen zijn (enigszins verkort):
– Het onderhouden van goede contacten met alle groepen van mensen die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken van de bij de verenigingen aangesloten bedrijven
– Het voorlichten van alle doelgroepen, maar vooral van haar leden op zakelijk en maatschappelijk gebied en daarover naar de samenleving te communiceren
– Het formuleren van standpunten richting overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, lokale bevolking en andere daarvoor in aanmerking komende instanties
– Het ondernemen van acties en activiteiten, waaronder het organiseren van regelmatige ledenbijeenkomsten
Om deze doelstellingen goed te kunnen realiseren heeft het bestuur een ledencommissie, een evenementencommissie en een commissie ruimtelijke ordening in het leven geroepen. Deze commissies adviseren en ondersteunen het bestuur in de betreffende aangelegenheden.

Dit zijn onze bestuursleden (en hun nevenfuncties in relatie tot de FIN):

 

Joop van Dort Voorzitter: Mr J.J. (Joop) van Dort
Advocaat
Penningmeester: K. (Kees) Koopmanschap
Bestuurslid: M. (Maarten) van der Aart
Van de Aart Schoonmaakbedrijf
René Pas Bestuurslid: R.L.M (Rene) Pas
lid Evenementen commissie
Gijs Klok Bestuurslid: G.N. (Gijs) Klok
lid Evenementen commissie
John van Lambalgen Bestuurslid: J.R. (John) van Lambalgen
Volvo Buitenweggroep
Lid commissie RO
   

 

Secretariaat
Het secretariaat zorgt voor de correspondentie, notuleert en is tevens aanspreekpunt en vraagbaak. Het secretariaat is bereikbaar via email (info@fin.nl) of telefonisch 035-6922868.

Secretariaat: E. (Liesbeth) Hogenbirk
Webmaster

Commissies
Een aantal commissies zorgt voor rechtstreeks contacten met belanghebbenden en adviseert het bestuur. Ook niet bestuursleden kunnen daar deel van uit maken.

Commissie R.O. Ruimtelijke Ordening.
Deze commissie adviseert het bestuur inzake Ruimtelijke Ordening zaken op de bedrijventerreinen zoals nieuwe bedrijfsvestigingen, bestemmingsplannen etc.
De commissie bestaat uit de heren
Ben Essink, Eugene Zwerink, John van Lambalgen

Evenementen commissie
Deze commissie organiseert alle festiviteiten en speciale evenementen.
Zij bestaat uit 2 leden tw. de heren René Pas en Gijs Klok