Nieuwe colleges in de regio aan de slag

Nog voor het zomerreces wordt er in de diverse regiogemeentes hard gewerkt om in ieder geval de college programma’s in de diverse raden te verdedigen. In het algemeen is dan de klacht dat de plannen te weinig concreet zijn. Die klachten worden ook geuit door partijen die in een vorig college nog verdedigden dat het programma slechts een richting aangaf maar dat de concrete invulling nog zou afhangen van diverse factoren zoals budgetten en participatietrajecten. We gaan het afwachten. Niet alleen in Gooise Meren maar in de hele regio. Moeilijke beslissingen worden in een regio over het algemeen ver vooruit geschoven en dat zal deze periode van 4 jaar niet veranderen.

In sommige gemeentes waaronder de onze is er wat discussie over het aantal wethouders en de kosten daarvan. Meestal voor de bühne en soms bepaald kortzichtig. Wethouders hebben zware taken, werken keihard en als relatieve buitenstaander, maar wel met enig inzicht, durf ik te stellen dat ze harder werken dan de meeste ambtenaren en ingehuurden met een gelijksoortig salaris. Kort en goed ik denk dat het een goede en juiste investering is en dat dat slechts anders wordt als de wethouders door overlappende portefeuilles elkaar inde weg gaan lopen. Ik geloof voorlopig niet dat dat in Gooise Meren aan de hand is
.
Het regiobestuur gaat worden aangepast. Het bestuur gaat naast door een voorzitter gevormd worden door 7 wethouders van de diverse gemeentes. Die wijzen ook allemaal een vervanger uit hun eigen gemeente aan. De burgemeester van de grootste gemeente blijft voorzitter. Dat is dus Pieter Broertjes. De huidige voorzitter en dus een man met relevante ervaring. De plannen en reeds rondzingende namen moeten nog bekrachtigd worden. Voor Gooise Meren zou het gaan om Alexander Luiten.

Op het gebied van de fusies zijn er ook ontwikkelingen. Gedeputeerde Staten maakt even een pas op de plaats. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat ze werkt aan een Beleidskader Herindelingen. Dit plan zou er kort na de zomer moeten zijn. Wat dit precies gaat betekenen voor de rol van de provincies bij herindelingen is nog niet duidelijk. Daar heeft ze zich op geen enkele wijze over uit gelaten. Er wordt volop gespeculeerd. Als de rijksoverheid meer macht aan zich trekt, dan zegt dat nog helemaal niets over de lopende plannen voor 5 gemeentes in onze regio. Het kan ook zijn dat de minister het signaal dat door diverse gemeentes en instanties gegeven is, oppakt en gaat inzetten op een grote fusie tot Gooistad of hoe de nieuwe gemeente ook moet gaan heten. De termijn waarop dat dan kan gebeuren zal dan wel wat langer zijn dan 4 jaar.

De FIN jaarvergadering was een groot succes. Twan Zeegers projectmanager Crailo van de gemeente Gooise Meren gaf een korte en helde uiteenzetting van de stand van zaken van het plan Crailo. Hij werd daarbij ondersteund door de heer Lambert Wilting van Deloitte. Ook aanwezig waren directeur Jan Nieuwenhuizen van de GEM Crailo BV en de nieuwe wethouders Alexander Luiten en Jan Franx. Alexander omdat hij onder meer economie en toerisme in zijn portefeuille heeft en hij onze gemeente waarschijnlijk gaat vertegenwoordigen in het bestuur van de Regio en Jan Franx omdat hij als wethouder Ruimtelijke Ordening ook Crailo in zijn takenpakket heeft. Echt geweldig dat deze drie personen de moeite namen om zich aan een groot aantal opgekomen leden voor te stellen. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd een aanstaande geringe verhoging van de contributie aangekondigd. We raken door onze reserves heen en conform afspraak zou op dat moment worden gekeken naar een verhoging van de contributie. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van onze eigen wethouder Miriam van Meerten. We konden terugkijken op een prettige en vruchtbare samenwerking.

Ik hoop dat jullie allemaal de volgende zomerborrel op 28 juni in de tuin bij RijksBredius in je agenda hebben geschreven en ook daadwerkelijk komen. Ook fijn voor de sponsors en de ledencommissie.

Deel dit bericht