Geslaagde FIN nieuwjaarsreceptie 2019

Bijgaand de speeches van onze voorzitter en de wethouder:

NIEUWJAARSRECEPTIE FIN 2019 van de voorzitter

Geachte aanwezigen,

Welkom thuis. We zijn weer in deze prachtige burgerzaal van het Stadhuis van Naarden. Wat zal het gemeentebestuur van Gooise Meren jaloers zijn.

Allereerst feliciteer ik namens de FIN onze nieuwe college van B & W. De samenstelling is inmiddels al veranderd. Dat was voor velen toch een teleurstelling. Na de verkiezingen van maart zit er ook een nieuwe raad die met veel elan aan het werk gegaan is. De vorige periode werd gekenschetst door harmonisering van regels. Nu wordt er beleid gemaakt en wordt er op basis van de regels voor de nieuwe gemeente gewerkt aan versterking van de gemeente. Een nieuwe fusie zit er niet snel in. Commissaris van de Koning Remkes is afgetreden en een nieuwe commissaris (Van Dijk) neemt de taken over. De fusieplannen zijn door wat gezwalk van de huidige minister voorlopig in de koelkast gezet. Veel mensen in diverse gemeentes zijn daar blij om. Ik persoonlijk denk dat het voor de regio als geheel toch niet goed is. Het lijkt er wel op dat we voorlopig onze blik op andere zaken kunnen richten. Ik zelf zou zeggen, aan het werk om de provincies af te schaffen of die te laten fuseren. Daar kunnen dan meteen de waterschappen in worden meegenomen. Over een paar maanden zijn er PS (en waterschaps-) verkiezingen. Niemand is ook maar in geringe mate geïnteresseerd maar de opkomst zal toch vrij hoog kunnen uitvallen omdat de samenstelling van de Eerste Kamer van groot belang gaat worden. Verheugend is wel dat een lijsttrekker Klein CU), twee nummers 2 (Van Meerten (VVD) en Voskuil PvdA) en een nummer 5 (Sanderse CDA) van de diverse kieslijsten uit onze gemeente komen. Onze belangen zullen in Haarlem goed vertegenwoordigd worden. Dat is wel eens anders geweest.

De samenwerking tussen de ondernemersverenigingen onderling en met het gemeentebestuur is wederom verbeterd. Gezegd kan worden dat we een goede toegang hebben en dat er met behoud van de eigen verantwoordelijkheid geluisterd wordt. De afdeling economie is inmiddels op sterkte nu er een nieuwe bedrijvencontactfunctionaris is gevonden. Er vindt ook regulier overleg plaats met wethouder Alexander Luijten van o.a. Economie en Toerisme en wethouder Jan Franx van RO. Het regulier en informeel overleg verloopt in een goede sfeer. Met deze twee wethouders en enkele ambtenaren heeft onze parkmanagement groep onlangs een schouw gehouden op het Gooimeer. Iedereen weet nu waarover het gaat en dat is toch handig. We hebben elkaar nodig en dat beseffen beide partijen. Inspraak en participatie blijft desondanks een heikel onderwerp. De gemeente zet daar vol op in. Helaas blijkt wel iets te vaak dat mee praten en inspreken door veel mensen wat te veel als (mee) beslissen wordt gezien. Ook als het om een zeer beperkt belang gaat en wel op basis van gesprekken met een kleine groep mensen. Natuurlijk zijn er onderwerpen waarbij dit min of meer mogelijk is. Bij onderwerpen van een groter algemeen belang zal dit vaak anders liggen. We zien dat bij de BOR gronden en bij Oud Valkeveen en we zien dat straks vast ook bij Crailo. Dat laatste gebied ligt ook nog eens in drie gemeentes en dat bemoeilijkt het werken. We zullen ons vertrouwen in onze gekozen vertegenwoordigers moeten behouden. Ik kom regelmatig bij de raadsvergaderingen en politieke avonden en constateer dat er hard gewerkt wordt om alle meningen en feiten op tafel te krijgen voordat er beslist wordt.

Laten we hopen dat het conflict tussen de gemeente en de heer M. van de Kuijt in 2019 wordt opgelost. Niet via de rechter want dat gaat niets opleveren. Ja, de gemeente zal vast aan het langste eind trekken, maar een minnelijke regeling zal toch sneller en waarschijnlijk effectiever en goedkoper zijn. Dat is in het belang van de inwoners van onze gemeente.

Aan plannen voor het toerisme en voor het centrum van Bussum wordt hard gewerkt. Daarvoor zijn veel inwoners actief. Het zijn lastige onderwerpen maar samen gaan we er iets moois van maken. Toerisme wordt regionaal aangepakt. Ook in het spoorgebied in het centrum van Bussum staat veel te gebeuren. Geen ondertunneling maar wel verfraaiing en kortere spoorboomsluitingen. Voor ons ondernemers zijn ook het nieuwe bestemmingsplan Gooimeer Zuid en het plan Naarden buiten de Vesting, althans diverse aspecten daarvan, van belang. Het eerste zal dit jaar aan de orde komen. De technische stukken over milieu en geluidszones zijn gereed, nu kijken of we het bestaande plan kunnen aanpassen aan de tijd. Naarden buiten de Vesting leidt toch tot grotere problemen dan eerder gedacht en de steun in de raad lijkt wat af te kalven.

Binnen de FIN gaan we door op de ingeslagen weg en proberen nog steeds waar dat kan de leden meer te betrekken. De ledencommissie trekt er hard aan. Het blijft in het kader van de belangenbehartiging moeilijk als de individuele belangen van de leden niet direct aan de orde zijn. Wellicht krijgen we wat meer betrokkenheid als het straks gaat over verduurzamingsmaatregelen op de bedrijvenparken. Dat is toch een zaak die gaat spelen. Daarbij kan het voor het te ontwikkelen beleid en eventuele collectieve inkoop van belang zijn zoveel mogelijk leden en niet leden samen te laten optrekken. Ook een mogelijk ondernemersfonds zou meer verbinding kunnen bewerkstelligen. Als FIN bestuur willen we de vereniging graag verder versterken. Meer leden, ook vanuit Muiden en Muiderberg, en een grotere betrokkenheid van deze leden. Niet alleen bij borrels maar dus juist ook op het terrein van de belangenbehartiging. Lokaal en regionaal en misschien zelfs in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Met dit goede voornemen vraag ik u het glas te heffen en met mij te drinken op een voorspoedig en vooral gezond 2019

Bijgaand de speech van wethouder Gooise Meren Alexander Luijten

Geachte aanwezigen, beste ondernemers, leden en bestuur van de FIN

Ik wil u allereerst hartelijk danken voor de gastvrijheid in onze eigen stadhuis in Naarden. Mooi om net als u weer terug te zijn op deze prachtige locatie. Een plek die we zullen koesteren en die bij bijzondere gelegenheden wordt gebruikt. Van jaloezie is geen sprake, college en raad komen uitstekend tot hun recht in het verbouwde gemeentehuis in Bussum. We zijn blij dat we ons complete organisatie hebben kunnen onderbrengen in een pand, waar het prima werken is. Bovendien slaan we twee vliegen in één klap. Op de plek van het stadskantoor Naarden en het gemeentehuis Muiden zullen woningen verrijzen. En woningbouw is, overigens niet alleen in onze gemeente, zéér nodig.

Ik wil allereerst uw voorzitter Joop van Dort bedanken voor de mooie woorden, waar het gemeentebestuur zich zeer in herkent. In die zin heeft hij met zijn verhaal flink wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Het contact en de samenwerking tussen het gemeentebestuur, de FIN en andere ondernemersverenigingen is inderdaad goed en zo hoort het ook.

In deze boeiende tijden hebben we elkaar nodig. Want hoewel er sprake is van enige economische groei en velen in 2019 een vriendelijker loonstrookje ontvangen, is het nog maar de vraag in hoeverre ondernemers daar van gaan profiteren. De gevolgen van een Brexit, fors hogere energielasten en klimaatakkoorden zijn niet zo gemakkelijk te voorzien. Consumenten lijken best bereid om wat meer te besteden, maar ook daar lijkt toch nog altijd sprake van enige reserve.

Voor u als ondernemers zaak om alert en flexibel te zijn en kansen te grijpen waar die liggen. Dat klinkt best gemakkelijk, maar is dat zeker niet. Goed ondernemerschap is een combinatie van hard werken, talent, vakmanschap, een mooi product of dienst en wellicht een beetje geluk. Dat laatste wens ik u ook toe in 2019.

De gemeente blijft de komende jaren vol inzetten op participatie en nieuwe vormen van samenwerking. Niet alleen met inwoners, maar ook met ondernemers. Een gezond ondernemersklimaat is cruciaal voor een gezonde en vitale gemeente. Vorig jaar heeft burgemeester Han ter Heegde u meegenomen in de nieuwe economische visie van Gooise Meren. Daarbij draait het om ruimte voor (goed) ondernemerschap. We willen de komende jaren, samen met u, keihard werken om de in die visie vastgelegde speerpunten te realiseren. In het coalitieakkoord van het nieuwe college zetten we verder in op een duurzaam, veilig, sociaal en vitaal Gooise Meren.

We willen de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat verbeteren door ook in regionaal verband te onderzoeken waar mogelijkheden zijn om schuifruimte te creëren. Groeiende bedrijven kunnen worden behouden door ze uit woonwijken te plaatsen en te plaatsen op geschiktere locaties. Dat biedt ook de kans om nieuwe bedrijven aan te trekken.
We gaan ZZP-ers ondersteunen om nieuwe werklocaties te vinden. Tevens zetten we in op een stevig ondernemersloket en het verminderen van regeldruk.

Eveneens in regionaal verband willen wij als speerpunt binnen de binnenkort vast te stellen Regionale Samenwerkingsagenda opnemen dat regionaal moet worden ingezet op een versterking van de samenwerking binnen netwerken van bedrijven, gemeenten en onderwijs. De zogeheten Triple Helix benadering.

Gooise Meren zet daarnaast vol in op het stimuleren van (duurzame vormen) van toerisme. We hebben met ons cultureel erfgoed, de natuur en recreatieve voorzieningen goud in handen. Dat willen we meer en beter gaan benutten.

Het thema duurzaamheid is zojuist twee keer voorbij gekomen. U treft het ook veelvuldig aan in ons collegeprogramma. Dit college maakt werk van verduurzaming en heeft stevige doelen geformuleerd als het gaat om klimaatbestendigheid, CO2-reductie, aardgasvrij en volledig circulair in 2050 en het herstel van biodiversiteit. We willen daarbij samen optrekken met inwoners, groeperingen en ondernemers.

Ook van ondernemers wordt in dit opzicht het nodige gevraagd. En misschien is duurzaamheid niet per se ieders eerste prioriteit. Uw eerste aandacht zal toch uitgaan naar de continuïteit, naar het floreren van uw onderneming. Bij de bijdrage die u levert aan verduurzaming vindt u in ieder geval de gemeente aan uw zijde.

Waar wij ook met u optrekken is de kwaliteitsslag die we willen leveren als het gaat om de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid. Op 13 december jongstleden heeft een schouw van beide bedrijventerreinen plaatsgevonden om de problemen die er zijn in kaart te brengen. Ik was er bij, evenals mijn collega wethouder Jan Franx. Het was koud die middag. Heel koud.

De parkeerproblematiek en de staat van het groen zijn enkele zaken die nadrukkelijk op de agenda staan. De nieuwe accountmanager van de gemeente pakt dit verder op. Voor GooiMeer Zuid zijn we bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Een concept-bestemmingsplan zal binnenkort de inspraak in gaan. De inzet van de gemeente is om op het bedrijventerrein alleen bedrijven tot milieucategorie 4 te huisvesten, Detailhandel en horecabedrijven zien we graag in onze winkelgebieden terug, hoewel er wel ruimte blijft voor gemengde functies. We blijven hierover met elkaar in gesprek.

Dames en heren, ik ga afronden. We staan voor een boeiend jaar, vol met opgaven en uitdagingen. Een jaar waarin we aan de slag gaan, spijkers met koppen slaan, zaken oppakken en uitvoeren, ook op economisch gebied. De gemeente doet dat graag samen met u, we hebben elkaar nodig. Ik zie uit naar een goede samenwerking en wens u allen een voorspoedig 2019, veel gezondheid en geluk, voor uzelf, uw naasten en uw onderneming

Deel dit bericht