G3 of G4?

De gemeenteraad in Bussum heeft inmiddels ook vergaderd over een antwoord op de brief van minister Spies. Hoewel de minister duidelijk vroeg om een uitlating over een G3 en een G4 heeft Bussum besloten om toch ook haar eerdere voorkeur voor een G2 aan de inwoners voor te leggen en heeft de Raad dit standpunt feitelijk ook herhaald in de brief.

De brief kwam na een beraadslaging in de commissie en de bijna voltallige Raad met een grote mate van consensus tot stand. Bussum heeft nog steeds enige hoop dat de Tweede Kamer de wil van de Bussumse bevolking volgt en iedere niet gewenste fusie afwijst. Volgens de fractie van D66 is daar ook wel een zekere kans op omdat dat bij een recentelijke reorganisatie in Zuid Holland ook gebeurd zou zijn.

Het is misschien wel wat optimistisch gezien de redactie van de brief van de minister en de behandeling in de Tweede Kamer. Voor het geval Bussum niet zelfstandig mag blijven of niet kan fuseren met alleen Naarden, heeft de Bussumse Raad uitgesproken dat ze dan net als de grote meerderheid van de bevolking voor een G3 (Bussum, Naarden en Muiden) is. Enige onderbouwing voor dit standpunt wordt overigens niet gegeven. De vraag werd aan de burgers voorgelegd zonder voorlichting over de voor- en de nadelen van een G3 en een G4 en ook de Bussumse raad heeft het niet nodig geoordeeld daar over na te denken althans zich daarover uit te laten. De enige motivering is dat een G3 dichter ligt bij een G2 dan een G4.

Mogelijk heeft Bussum daarmee natuurlijk zijn eigen graf gegraven. Als de Tweede Kamer tot de conclusie komt dat iedereen bijna voor een G4 is, behalve Bussum, dan zal de Tweede Kamer waarschijnlijk niet voor een G3 kiezen omdat die keuze van Bussum tenslotte uitsluitend een negatieve keuze is en niets te maken heeft met de bestuurskracht binnen de regio. Ik vraag me dus serieus af of Bussum er goed aan gedaan heeft om de brief zoals die is opgesteld te versturen. Ik denk het niet. We zullen af moeten wachten. Niemand kan in dit dossier de uitkomst goed voorspellen.

Een opvallend detail in de krant van deze week was wel dat Naarden aangaf bijna gereed te zijn met de ambtelijke voorbereiding voor een fusie, terwijl Bussum feitelijk bijna trots aan de minister meldt dat er nog geen enkele voorbereiding is getroffen voor een fusie, zodat derhalve de fusie niet eerder kan plaatsvinden dan per 1 januari 2014. Overigens lijkt deze laatste datum ook wat meer reëel dan een fusie per 1 januari 2013. Het in elkaar vlechten van het ambtenarenkorps en het afstemmen van het beleid en plaatselijke verordeningen kost natuurlijk vrij veel tijd. In de besluitvorming in de afzonderlijke raden inde komende anderhalf jaar kan voor een gedeelte natuurlijk altijd rekening worden gehouden met de dan op stapel staande fusie.

Wanneer de fusie wordt geagendeerd in de Tweede Kamer staat nog niet vast. Naar verwachting zal de minister wel enige haast willen maken.

Deel dit bericht